سخن مدير مسئول

همراهی با فرمانداران به عنوان بازوهاي اجرایی دولت، همواره مورد توجه ویژه مرکز مطالعات راهبردي و آموزش بوده است. برقراري ارتباط دو سویه بین فرمانداران ومدیران ستاد و بهره گیري از تجارب یکدیگر از جمله درخواست هاي پر تکرار شما عزیزان در ارزیابی هاي صورت گرفته بوده است. به همین منظور معاونت آموزشمرکز در نظردارد به حول وقوه الهی وبا یاري شما عزیزان ، نشریه اي هفتگی ویژه فرمانداران با عنوان سلام فرماندارمنتشر نماید که اهداف عمده آن عبارت است از:

آشنایی با فرمایشات بزرگان دینی وسیاسی در باره وظایف فرمانداران

ایجاد پل ارتباطی بین فرمانداران ومدیران ستاد

به روز رسانی اطلاعات مورد نیاز فرمانداران در حوزه هاي تخصصی وظایف محوله

پشتیبانی آموزشی فرمانداران محترم و تهیه مطالب مورد نیاز جهت انجام بهینه وظایف

آگاهی از دغدغه هاي شغلی و مسائل مبتلابه فرمانداران وانعکاس آن به مراجع ذیربط

انتقال تجارب شغلی جهت بهره مندي سایر فرمانداران

بدین منظور بخشهاي گوناگونی در نشریه یادشده تعبیه شده است: سخن بزرگان، دیدگاه فرماندار ، بیشتر بدانیم و به کار بندیم و چه باید کرد ؛عمده عناوین مطالب نشریه است.

امیدوارم با همکاري شما مطالب دیگري در شماره هاي آینده افزوده شود واز لحاظ کمی وکیفی پربارترگردد. در این راه نیازمند همراهی شما هستیم تا گام هایمان را، بلند واستوار برداریم

ابوالقاسم رهگذر

مدیر مسئول

 

 

 

 ادامه دانلود


   دانلود : 32-960230.pdf           حجم فایل 425 KB
   دانلود : 31-960223.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : 30-960216.pdf           حجم فایل 623 KB
   دانلود : 29-960209.pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : 25-951221.pdf           حجم فایل 568 KB
   دانلود : 24-951214.pdf           حجم فایل 353 KB
   دانلود : 23-951206.pdf           حجم فایل 604 KB
   دانلود : 22-951130.pdf           حجم فایل 695 KB
   دانلود : 21-951123.pdf           حجم فایل 571 KB
   دانلود : 28-960202.pdf           حجم فایل 410 KB
   دانلود : 27-960126.pdf           حجم فایل 370 KB
   دانلود : 26-960119.pdf           حجم فایل 398 KB
   دانلود : 20-951116.pdf           حجم فایل 524 KB
   دانلود : 19-951109.pdf           حجم فایل 493 KB
   دانلود : 18.pdf           حجم فایل 687 KB
   دانلود : 17.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : 16.pdf           حجم فایل 694 KB
   دانلود : ed14.pdf           حجم فایل 146 KB
   دانلود : ed15.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : ed131..pdf           حجم فایل 162 KB
   دانلود : ed12_4.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : ed11_3.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود : ed10_7.pdf           حجم فایل 137 KB
   دانلود : ed9_11..pdf           حجم فایل 142 KB
   دانلود : ed8.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : ed7_2.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : ed6.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : ed5.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : ed44_3.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : ed3.pdf           حجم فایل 725 KB
   دانلود : ed2.pdf           حجم فایل 976 KB
   دانلود : 1_1_gov.pdf           حجم فایل 183 KB