چاپ        ارسال به دوست

سهم(( ما)) از ماه مبارك ؟

((رمضان))ماهي نوراني است كه لحظه لحظه آن مي تواند ،زمينه ساز تعالي براي انسان گردد.زماني كه تمام عوامل مادي و معنوي به حداكثر تاثيرگذاري خود مي رسند ،تا انسان ((رشد))و((تعالي ))را انتخاب نمايد و در مسيري تازه گام گذارد.از اين منظر مي توان براي روزه داري سلسله مراتبي برشمرد كه برخي از ان عبارتند از:

اول:مديريت تغذيه

در اين سطح ،نمود روزه داري ،((نخوردن))و(( نياشامديدن))و دوري از مبطلات روزه داري است كه گام نخست براي ورود به وادي رمضان به شمار مي آيد

دوم:مديريت رفتار

روزه دار در سطحي بالاتر ،نه تنها خورد و خوراك راكنترل و مديريت ميكند ،بلكه افزون بران تمامي اعضا و جوارحش را مورد توجه قرار داده و لذا گفتن ،شنيدن و ديدني متفاوت را در اين ماه ،تجربه ميكند.

سوم :مديريت انديشه

روزه دار ،در اين مرحله به وراي رفتارهاي مادي گام گذارده و سعي ميكند تا انديشه ،فكر و قلب خويش را تحت مديريت قرار دهد.لذ اظن و گمان ،دروغ ،اتما،عصبانيت و...از اموري هستند كه به نفع انديشه ها و گرايش هاي خوب ،مديريت شده و كاهش مي يابند.

چهارم مديريت خود

در اين مرحله فرد روزه دار چنان ارتقا مي يابد كه خوبي ها برايش ارزشمند و بدي ها ،زشت جلوه مي نمايد و لذا فردي مهذب تبديل ميشود كه قول ،فعل و انديشه اش را در چهارچوب موازين الهي تحت كنترل دارد.

پنجم ،مديديت ديگران

اگر چه سطح چهارم بسيار ارزشمند بوده و دلالت بر انسان سازي دارد ،اما يك مطلب در آن كمتر مد نظر است ،و آن ((وضع ))و ((موقعيت ))ديگران است .به عبارت ديگر ،بركات رمضان ،در اين سطح عموما متوجه حال ((فرد ))است وبصورت ((غير مستقيم ))به ديگران مي رسد .حال آن كه ،ساحت بعدي رمضان ،فراروي ((حال خوب ))از سطح ((فردي ))به ((جامعه ))است .در اين مرحله ،رمضان به حركتي تبديل ميشود كه امواج آن ،تمامي ابعاد و لايه هاي اجتماع را تحت تاثير قرارداده و لذا شما با((افرادي مهذب ))بلكه با ((جامعه اي  نو))روبرو هستيم .رمضان در اين معنا،((سعادت جمعي)) و نه حرفا(( سعادت فردي ))را معنا ميدهد.

جمع بندي

با اين توضيح مشخص مي شود كه :همه ((ما))توفيق آن را يافته ايم كه در بطن ((حادثه اي بزرگ ))قرار بگيريم .از اين حيث لحظه لحظه حضور در رمضان ،شايسته ((شكر گذاري))است .رمضان همان ((تنها زماني ))است كه مي تواند((انقلاب فردي-اجتماعي ))مطلوب براي ((خوب شدن))را در كمترين زمان ممكن ،ميسر سازد.اين كه  هر كس و هر جامع اي از ((رمضان))تا چه ميزان بهره ميگيرد :سوالي است كه پاسخ يكسان و واحدي ندارد.لذا خاضعانه و ازسوداي دل درخواست مي كنيم ،كه ((ما))و ((جامعه ما))در زمره آناني باشيم كه توفيق درك حداكثري اين ((ماه مبارك ))را دارند .الهي آمين –به بركت صلوات بر محمد و اهل بيت مطهر ايشان

 


١٣:٤١ - شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٦    /    شماره : ١٦٥    /    تعداد نمایش : ٢٦٦