فعالیت گروه مطالعاتی
1-اظهار نظر پيرامون پيش نويس آيين نامه اجرايي شواري برنامه ريزي و توسعه استان 2-آسيب شناسي گزارش عملكرد 4 ساله وزارت كشور 3-تهيه گزاش عملكرد وزارت كشور در دوره تدبير و اميد
فعالیت گروه توسعه و عمران
1-كمك به تدوين عملكرد وزارت كشور در حوزه هاي اقتصادي و فن آوري و منابع انساني 2-تدوين نشريات توازن و تفكر بسيجي
جلسه تدوین لایحه قانون انتخابات
روز سه شنبه مورخ 96/5/3 جلسه ديگري از سلسله جلسات تدوين لايحه جامع قانون انتخابات برگزار شد.
همايش مشترك بين وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
به منظور هماهنگي وتبادل نظر در خصوص هر چه با شكوه برگزار شدن برنامه هاي استاني هفته پژوهش و فناوري همايش مشتركي بين وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با حضور رئيس محترم مركز مطالعات راهبردي و آموزش ، رئيس محترم ستاد ملي هفته پژوهش وزارت علوم ، دبير و مدير جشنواره ملي پژوهش ، نمايندگان محترم استانداري هاي سراسر كشور ، روساي دانشگاه هاي مادر سراسر كشور روز سه شنبه مورخ 1395/8/11 در وزارت علوم برگزار شد.
جلسه كميته علمي گروه اجتماعي - فرهنگي
جلسه كميته علمي گروه اجتماعي - فرهنگي با رياست آقاي دكتر جلالي ، دبيري سركار خانم دكتر گودرزي و با حضور سركار خانم دكتر فرهمندپور مشاور محترم وزير در امور بانوان برگزار شد.
همايش مشترك بين وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
به منظور هماهنگي و تبادل نظر در خصوص هر چه با شكوه برگزار شدن برنامه هاي استاني هفته پژوهش و فناوري ، همايش مشتركي بين وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با حضور رئيس محترم مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور برگزار خواهد شد.
انتشار گزارش راهبردي هم گسيختگي خانواده
گزارش راهبردي از هم گسيختگي خانواده و آسيب ديدگان ، با عنوان " بي سرپرستي و بدسرپرستي و كودكان بد سرپرست يا بي سرپرست " ، برگرفته از طرح " راهبردها و سياست هاي بهبود روند توسعه ي اجتماعي با تاكيد بر اقشار و گروه هاي آسيب پذير " جهت بهره برداري معاونين و مشاورين محترم وزارت كشور تهيه و تدوين گرديد.

2 صفحه بعدی >>