امضاي تفاهم نامه همكاري بين وزارت كشور و دانشگاه ها 

در نشست مشترك رياست مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور با رؤساي دانشگاه هاي اصفهان، كردستان و محقق اردبيلي تفاهم نامه همكاري امضاء شد.

در اين ديدار كه در محل جلسات مركز و همراه با ناهار كاري برگزار شد، دكتر افتخاري به نمايندگي وزارت كشور   با دكتر طالبي رئيس دانشگاه اصفهان و دكتر صادقي رئيس دانشگاه محقق اردبيلي و با دانشگاه كردستان به نمايندگي دكتر اخلاقيان طاب رئيس دانشگاه ، بر سر امضاي تفاهم نامه همكاري علمي- پژوهشي مذاكره كردند و  تفاهم نامه هاي جداگانه اي بين وزارت كشور و دانشگاه ها امضاء شد

در اين نشست كه با پيگيري دكتر مصطفي اسماعيلي معاون طرح و برنامه مركز برگزار شد، معاونين طرفين  تفاهم نامه ها نيز حضور داشتندچگونگي اجرايي سازي تفاهم نامه هاي منعقد شده، بزودي در كارگروه مشتركي تعيين خواهد شد