مقدمه

ایجاد "تمدن اسلامی"، آرمان و چشم انداز نظام جمهوری اسلامی است. هدفی والا که جهت‌گیری تمام اهداف و فعالیت های کشور را تعیین می کند. برای دستیابی به این چشم انداز، عناصر و لوازم متعددی ضروری است و حوزه های مختلف مرتبط با اداره جامعه اسلامی در این امر دخیل اند. حوزه هایی از قبیل سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و...

 

«آرمان نظام جمهوری اسلامی را میشود در جمله‌ی كوتاهِ "ایجاد تمدّن اسلامی" خلاصه كرد.»(14/6/1392)

 

بدون شک یکی از مهمترین حوزه های تمدن ساز، حوزه‌ی "سیاست" و موضوع "حکومت" و "حاکمیت" است. این مهم بر دو رکن استوار است که عبارتند از تولید دانش مرتبط با حوزه حکومت داری و تربیت افراد توانمند برای بر عهده گرفتن مناصب مدیریتی در حاکمیت.

 

«برای ایجاد یک تمدن اسلامی دو عنصر اساسی لازم است: یکی تولید فکر و دیگری پرورش انسان.» (14/7/1379)

 

"تولید فکر" در واقع مبنای عملکرد و تصمیم گیری در حوزه عمل است. هر نظام و حکومتی مبتنی بر خاستگاه اندیشه ای خود در تعامل با موضوع حکومت داری درگیر مسائل و چالشها گوناگونی است و در صورت عملکرد نامناسب، این مسائل رنگ و بوی بحرانی به خود گرفته و ثبات آن نظام را به چالش می کشد.

 

"بايدبتوانيم مسلح به علم شويم تاتهديدرقيب يادشمن،نتواندآنطوري که تاکنون کارآمدبوده است،کارآمدباشد. اين يک هدف راهبردی بسياربلندمدّت وبسيارمهم وحياتي است." (1385/06/25)

 

از سوی دیگر "پرورش نیرو"، تربیت مدیرانی است که مبتنی بر یک نظام فکری صحیح، بتوانند در ساختار و مناصب حاکمیتی نقش موثری را در جهت تحقق اهداف عالیه آن ایفا نموده و کارآمدی نظام را به منصه ظهور در آورند. این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که از یک سو مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی و از سوی دیگر به طور مستمر در معرض تهدیدات و خدعه های دشمنان است اهمیتی دو چندان می یابد. در واقع دراین نبردچندبعدیانقلاباسلامی، تربیتچنین مدیرانی راهبردیکلیدی برایاستحکام بخشیبهساختدرونیقدرت خواهد بود.

در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان به مسائل حول موضوع "حکومت"، تحت عناوین مختلف از جمله "مدیریت سیاسی"، " سیاستگذاری عمومی" و "حکمرانی خوب"... می پردازند.

 در حال حاضر بالغ بر 30 دانشکده و 50 مرکز تحقیقات در جهان از جمله دانشگاههارواد، جورجواشنگتن، ریجنت (مدرسهدولتیرابرتسون)، موسسه روابط بین الملل دولتی مسکو، بنیاد سوروس و... دارای رشته یا بخش پژوهشی و آموزشی مرتبط با این موضوع هستند.

 

"دشمن را بايد شناخت، ابزارهاى دشمنرا بايد شناخت، حيله‌هاى دشمن را بايد شناخت". (بیانات 24/7/1391)