اصلاح مجدد بخشنامه اصلاحي نظام موزشي دستگاه هاي اجرايي1394
در این بخشنامه ضمن ابلاغ برخی دوره های آمورشی ، بعضی از بند های بخشنامه سال 1392 (انحصار برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکزآموزش مدیریت دولتی) اصلاح شد
بخشنامه اصلاحي نظام موزشي دستگاه هاي اجرايي1392
در این بخشنامه نظام موزشي دستگاه هاي اجرايي سال 1390 اصلاح شد
نظام اموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي 1390
دومین نظام آموزش جدید که تحت عنوان "نظام اموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي" درسال 1390 صادر شد
اصلاح دستورالعمل های آموزشی 1385
در این بخشنامه دستورالعمل های اجرائی بخشنامه سال 1381 اصلاح شد
دستورالعمل اجرائی نظام آموزش 1381
دستورالعمل اجرائی اولین بخشنامه نظام جدیدآموزش سال 1380
نظام آموزش 1380
اولین بخشنامه نظام جدید آموزش