گروه: مديريت دانش و همكاري هاي علمي
نام ونام خانوادگيمدير گروه :سيد علي اصغر رضواني نژاد

سمت سازماني


رئيس گروه مطالعات راهبردي مديريت دانش و همكاري هاي علميرزومه

كارشناس ارشد علوم سياسي ، نفر اول آزمون استخدامي ، از نخبگان وزارت كشور

پژوهشگر برتر رتبه نخست ( با تاييد وزارتخانه هاي كشور و علوم ، تحقيقات و فناوري) در سال 1378

مدير بانك اطلاعات در مركز تحقيقات سازمان صدا و سيما

مدير كل آموزش در استانداري تهران

انجام پژوهش نظرخواهي درباره قانون احزاب

طراحي و اجراي پروژه انتقال دانش سازماني در وزارت كشور (فاز مقدماتي تدوين تجارب استانداري ج.ا.ا )


اولويت هاي
پژوهشي
برنامه ريزي ، انعقاد و عملياتي ساختن تفاهم نامه هاي همكاري با دانشگاه ها
مراكز پژوهشي و آموزشي جهت هم افزايي توان نهادهاي متناظر

اهم فعاليت ها

برنامه ريزي و اجرايي ساختن تفاهم نامه با آموزش و پرورش با امضاي دو وزير

مهمترين دستاورد
تشكيل بانك اطلاعات استانداران از بدو پيروزي انقلاب ( به گونه انحصاري و اولين بار) و ارتباط مستمر با آنان در چارچوب طرح تدوين و انتقال تجارب


ارسال ايميل به مدير گروه : *