گروه: توسعه و عمران
نام ونام خانوادگيمدير گروه :امير حسين قادري


سمت سازماني


رئيس گروه مطالعات راهبردي و توسعه و عمرانرزومه

كارشناس ارشد مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

كارشناسي رياضيات كاربردي و مهندسي الكترونيك 74

مهارت ها : مدل سازي سيستم هاي پيچيده

نظريه تصيم گيري و كاربردهاي آن

تحليل آمار و اطلاعات

فن آوري اطلاعات (اصول برنامه نويسي و برنامه هاي كاربردي)


اولويت هاي پژوهشي

توسعه پايدار
مزيت­هاي نسبي و رقابتي منطقه­اي
آمايش سرزميني
اقتصاد درون­زا: الزامات و سياست­ها
بهبود كسب و كار با عنايت به وظايف وزارت كشور
راهكارها و الگوهاي ايجاد اشتغال پايدار(شهري و روستايي) در كشور
راهكارها و الگوهاي توسعه كارآفريني در مناطق روستايي و شهري كشور
راهكارها و الگوهاي تحقق عدالت فضايي، عدالت اقتصادي و عدالت سرزميني
راهكارها و الگوهاي رفع نابرابري­هاي منطقه­اي
نقد و آسيب ­شناسي طرح­ها و تجارب حوزه توسعه و عمران شهري و روستايي در كشور
الزامات آموزشي و پژوهشي حوزه توسعه و عمران شهري و روستايي كشور
تقويت نظام تصميم سازي وزارت كشور

اهم فعاليت ها

سال 95
برگزاري سلسله نشست­هاي تخصصي در زمينه تدوين شاخص­هاي توسعه پايدار منطقه­اي
برگزاري سلسله نشست­هاي تخصصي در حوزه تبيين رابطه اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار
برگزاري نشست­هاي تخصصي در زمينه نيازسنجي پژوهشي معاونت­هاي متبوعه
برگزاري نشست­هاي تخصصي در زمينه ارزيابي طرح­هاي پيشنهادي به وزارت كشور
مشاركت در طرح همياران توسعه روستايي
ارتباط با شبكه اي از نحبگان دانشگاهي در زمينه هاي كاري گروه
انتشار منظم نشريه علمي- خبري توازن

مهمترين دستاورد
تدوين نخستين سند احصا و سنجش شاخص­هاي توسعه پايدار منطقه­اي براي وزارت كشور
تدوين و انتشار گزارش راهبردي در زمينه تبيين رابطه اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار؛ارسال ايميل به مدير گروه : *