گروه:مطالعات اجتماعي و فرهنگينام ونام خانوادگيمدير گروه : فريبا گودرزي

سمت سازماني


رئيس گروه اجتماعي و فرهنگي مركز مطالعاترزومه


دكتري جامعه شناسي فرهنگي ، تاليف چندين كتاب و مقاله در حوزه اجتماعي و فرهنگي ، سابقه تدريس در دانشگاه و سازمانهاي اداري ، سابقه اجرايي و نماينده وزارت كشور در وزارتخانه ها ، سازمانهاي اداري ، سابقه اجرايي و نماينده وزارت كشور در وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات ، دبيري كميسيون امور بانوان ، دبيري كرسي تخصصي " نقش سازمانهاي مردم نهاد در امنيت ملي پايدار" و دبيري جشنواره ملي پژوهش سال 93 و 94
اولويت هاي پژوهشي

- شناسايي عوامل مؤثر بر افزايش كارآمد مديريت امور زنان و خانواده در استانها و تدوين سازوكارهاي بهبود عملكرد مديريت استان

- آسيب شناسي عملكرد سمن ها در ايران و ارائه راهكارهاي عملي با توجه به تجربه ساير كشور ها

- تدوين مدل کاربردي مطلوب براي ايجاد، توسعه، حمايت و کارآمدي سازمانهاي مردم‌نهاد

- تحليل ادارك مديران ستادو صف وزارت كشور از عدالت جنسيتي و سنجش ميزان تحقق آن در حوزه سازماني و عملكردي ستاد و صف وزارت كشور

- بررسي شيوع شناسي و سبب شناسي انواع انحرافات جنسي و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن

-بررسي تغييرات اجتماعي در ايران و الگوهاي سياستگذاري فرابخشي

- مستند سازي تجربيات مديران و كارشناسان دستگاه هاي مرتبط با آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي

اهم فعاليت هاي انجام شده

برگزاري 14 نشست در سال 94 :

نشست سياست اجتماعي و نشاط اجتماعي

نشست آسيب شناسي سياستگذاري جمعيتي در ايران با رويكردي به وظايف و مأموريت هاي وزارت كشور

نشست ورزش، اوقات فراغت و نشاط اجتماعي

نشست آسيب شناسي سياستگذاري فرهنگي در ايران مطالعه موردي عفاف و حجاب با رويكردي به وظايف و مأموريت هاي وزارت كشور

نشست بررسي مقايسه اي سياستگذاري در حوزه تن فروشي

نشست سبك زندگي زنان و مؤلفه هاي تأثير گذار بر اشكال مختلف آن

نشست تغييرات آئين ها و سنن در جامعه جديد

نشست بررسي اثرات مثبت و منفي تغيير ساعت رسمي كشور بر سبك زندگي ،آرامش رواني و روابط اجتماعي آنها

نشست نقش سازمانهاي مردم نهاد در امنيت ملي پايدار

نشست تغييررويكرد از امنيت سنتي به امنيت مدرن با تأكيد بر نقش تشكل هاي مردم نهاد

تحليلي بر چالش هاي سازمانهاي  مردم نهاد(غير دولتي) در ايران

نشست تحولات دينداري در ايران معاصر در پرتو تفاوت نسل ها

نشست مطالعه تطبيقي فرايند تاسيس تا انحلال NGO ها در كشورهاي در حال توسعه

نشست بررسي روند تغيير ارزشهاي فرهنگي 3نسل و تاثير آن بر هويت ملي

برگزاري اولين همايش مشترك وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

تدوين و تهيه تفاهم نامه مشترك وزارت كشور و وزارت علوم در رابطه با هفته پژوهش

برگزاري دومين همايش مشترك وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جشنواره ملي پژوهش سال 1394
تشكيل جلسه جهت برگزاري جشنواره ملي پژوهش سال94
طراحي شيوه نامه جشنواره ملي پژوهش سال94
حضور در جلسه ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري وزارت علوم با حضور كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص بررسي و تصويب آئين نامه تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر
بررسي نامه هاي استانها در رابطه با شاخص هاي استانداري برتر و تاثير پيشنهادات آنها
ماموريت ها :
در خصوص برگزاري همايش يكروزه مشترك بين وزارت كشور و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پيرامون هماهنگي با نمايندگان استانداران و روساي دانشگاه هاي مادر سراسر كشور در زمينه جشنواره هفته ملي پژوهش
سمينار تخصصي مطالعاتي غرب آسيا ( شوراي عالي امنيت ملي )
همايش هفته ملي بدون دخانيات
جلسه كميته تخصصي كميسيون علمي ، تحقيقاتي و فناوري هيئت دولت
ماموريت كرمان (جلسه تبيين برنامه ها و سياست هاي هفته پژوهش و فناوري استان كرمان)
مهمترين دستاورد ها
تعداد31 گزارش تحليلي :

گزارش راهبردی اعتیاد(پیشگیری، کاهش آسیب و درمان، توانمندسازی بیماران بهبودیافته و مبارزه باعرضه و توزیع مواد اعتیادآور)
ترسیم اجمالی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی سال 94 و چشم انداز سال 1395
گزارش راهبردي طرد شدگي و طرد شدگان "فقر و محرومين"
گزارش راهبردي از هم گسيختگي خانواده و آسيب ديدگان "طلاق ، زنان مطلقه و زنان سرپرست خانوار"
طرد شدگي و طرد شدگان "بي سرپناهي و كارتن خوابي"
تحليل اجتماعي فرهنگي بر واقعه فوت در كشور
تحليل اجتماعي فرهنگي بر واقعه طلاق در كشور
تحليل اجتماعي فرهنگي بر واقعه ازدواج در كشور
تحليل اجتماعي فرهنگي بر واقعه ولادت در كشور
تهيه  گزيده اي از عملكرد گروه اجتماعي فرهنگي در جشنواره جهت درج در نشريه ارتباط
عملكرد گروه اجتماعي فرهنگي در جشنواره ملي پژوهش سال 1394
تحولات دينداري در ايران معاصر در پرتو تفاوت نسل ها
مطالعه تطبيقي فرايند تاسيس تا انحلال NGO ها در كشورهاي در حال توسعه
بررسي روند تغيير ارزشهاي فرهنگي 3نسل و تاثير آن بر هويت ملي
تهيه گزارش سياستهاي جمعتي (گزارش ها ، صورتجلسات ، دعوتنامه ها) برگزار شده مركز جهت ارائه به نهاد رياست جمهوري
پيشينه و تحول اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد در وزارت كشور
تهيه گزارش فرم نظرسنجي همايش مشترك وزارت كشور و وزارت علوم "مديران كل آموزش و پژوهش ، معاوين پژوهشي دانشگاههاي منتخب و مديران ارشد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري سال 93"
تغييرات آئين ها و سنن در جامعه جديد
بررسي اثرات مثبت و منفي تغيير ساعت رسمي كشور بر سبك زندگي ،آرامش رواني و روابط اجتماعي آنها
نقش سازمانهاي مردم نهاد در امنيت ملي پايدار
تغييررويكرد از امنيت سنتي به امنيت مدرن با تأكيد بر نقش تشكل هاي مردم نهاد
پيشينه و تحول اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد در وزارت كشور
تحليلي بر چالش هاي سازمانهاي  مردم نهاد(غير دولتي) در ايران
آسيب شناسي نظام تحزب (party system) در ايران
ارتقاء سطح پاسخگويي در وزارت كشور
تغييرات فرهنگي و سياستهاي فرهنگي
خانواده نابسامان و بزهكاري نوجوانان
سياست اجتماعي و نشاط اجتماعي
آسيب شناسي سياستگذاري جمعيتي در ايران با رويكردي به وظايف و مأموريت هاي وزارت كشور
آسيب شناسي سياستگذاري فرهنگي در ايران مطالعه موردي عفاف و حجاب با رويكردي به وظايف و مأموريت هاي وزارت كشور
بررسي مقايسه اي سياستگذاري در حوزه تن فروشي
سبك زندگي زنان و مؤلفه هاي تأثير گذار بر اشكال مختلف آن
تعداد 60 خبر گروه اجتماعي - فرهنگي
برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش
تهيه ويژه نامه جهت ارائه در نمايشگاه هفته پژوهش
تهيه فرم نظر سنجي دستاوردهاي پژوهشي جهت ارائه در نمايشگاه هفته پژوهش
تهيه بروشور جهت ارائه در نمايشگاه هفته پژوهش
تقدير از استانداري هاي برتر -دبيران ستاد استاني (روساي دانشگاههاي مادر در سراسر كشور )و استان فعال در همايش شانزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده در سالن اجلاس سران


ارسال ايميل به مدير گروه : *