به منظور بررسي و تحليل مهمترين مسائل امنيتي كشور ، شوراي امين به دستور مقام عالي وزارت تشكيل شده وهر15 روز تشكيل جلسه ميدهدكه تاكنون 49جلسه برگزار شده است

دبيرخانه اين شورا در مركز مطالعات راهبردي و آموزش قرار دارد..

:  مهمترين اقدامات انجام شده

    رصد و بررسي محورهاي اصلي در حوزه امنيت كشور

    ارائه پيشنهادهاي اجرايي

    اعلام اهم مباحث و نقطه نظرات پيشنهادي به مقام عالي وزارت و پيگيري دستور ابلاغي توسط دبيرخانه

مهمترين دستاوردها تاكنون:

   تدوين فهرست مهمترين موضوعات امنيت داخلي به صورت سالانه

   هم افزايي نظرات و تجارب صاحبنظران و دست اندركاران امنيت داخلي

   فراهم ساختن موجبات آمادگي كامل وزارت كشور براي برگزاري امن انتخابات آتي از طريق پايش به موقع زماني

   بررسي مستمر پيامدهاي مذاكرات هسته اي و تاثيرات آن بر امنيت كشور