كارگروه آمار راهبردي 

 

                                              

اشاره :

گروه آمار راهبردي با توجه به جايگاه ويژه ي مركز مطالعات راهبردي و آموزش به عنوان اتاق فكر وزارت كشور و با در نظر گرفتن نياز استفاده از تحليل‌هاي دقيق آماري به منظور بالابردن سطح كيفي برنامه ريزي‌ها و تصميم گيري‌هاي راهبردي در سال 1395 در  اين مركز تاسيس گرديد. هدف اصلي اين گروه در حال حاضر طراحي و پياده سازي سامانه‌ي يكپارچه آمار راهبردي مجموعه وزارت كشور است كه بتواند با بهره گيري از آمار دقيق و بروز در كوتاهترين زمان ممكن تحليل‌هاي مورد نياز را در اختيار مديران و تصميم گيرندگان مجموعه وزارت كشور قرار بدهد.

در اين راستا اين گروه تا به امروز اقدام به جمع‌آوري و ذخيره‌سازي داده‌هاي آماري مرتبط با حوزه‌هاي فعاليت وزارت كشور از منابع و مراجع معتبر با نگاهي سيستماتيك كرده است. اين داده‌ها كه در برگيرنده داده‌هاي مهم و حياتي مديريت داخلي در حوزه‌هايي نظير، اقتصاد، امنيت، مقولات اجتماعي و... هستند، كه بصورت سيستمي ذخيره سازي شده و در چارچوب نرم افزار جامع آمار راهبردي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. طراحي و پياده سازي اين سامانه بكلي برعهده‌ي گروه آمار راهبردي بوده است و همچنين بروز رساني اطلاعات و تحليل‌هاي مورد نياز اين سامانه هم در همين گروه انجام مي‌شود. در همين راستا و با استفاده از اين اطلاعات گزارشات مختلف تحليلي آماري بوسيله‌ي گروه آمار راهبردي تهيه شده و به طرق مختلف منتشر مي‌شود. نشريه‌هاي شمار و راه نو، دو نشريه هستند كه به همت گروه آمار راهبردي بصورت مستمر تدوين مي‌شوند.


 ذيل اعضاي كارگروه آمار راهبردي معرفي ميگردد

 

ردبف

 

اعضاي كارگروه آمار راهبردي


 

1

 

دكترمصطفي اسماعيلي

 

 

2

 

مريم مرادي