گروه: توليد ونشر

نام ونام خانوادگيمدير گروه :محمد مهدي خدادادي


سمت سازماني


کارمند مرکز مطالعات راهبردی و آموزشرزومه

انتشارت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) از مهرماه 1389 لغایت تیرماه 1393


دفتر مدیریت و ترویج مطالعات راهبردی مرکز از شهریورماه 1393 تاکنون


اهم فعاليت ها

تولید نشریه هفتگی ارتباط (ارتباط مرکز با دفاتر استانی)

تولید گزارش‌های راهبردی مرکز


تولید مشترک کتاب با مراکز دانشگاهی


مهمترين دستاورد

تولید نشریه هفتگی ارتباط (ارتباط مرکز با دفاتر استانی): 87 شماره

تولید گزارش‌های راهبردی مرکز: 225 عنوان اثر

تولید مشترک کتاب با مراکز دانشگاهی: 26 عنوان اثر


ارسال ايميل به مدير گروه : *