دبيرخانه شوراي پژوهش در سال 94 به منظور پيشبرد اهداف پژوهشي مركز مطالعات راهبردي وزارت كشور پنج نوبت جلسه شوراي پژوهش را برگزار نموده است. كه مصوبات جلسات مذكور در جدول ذيل  آورده شده است:

 

جلسه    

مصوبات شوراي پژوهش در سال 1394

سال94

1

1- طرح «ميزان توجه به مولفه هاي هويت و انسجام ملي در كتاب هاي درسي (شش دوره ابتدايي) : ارزيابي و پيشنهادات» در قالب گزارش راهبردي تصويب شد.

2-طرح «تحليل امنيت كشور: ارزيابي ، روندها ، برآورد»  در قالب پروژه تحقيقاتي ، تصويب شد

3- طرح « مدل مطلوب معماري فناوري اطلاعات وزارت كشور» در قالب پروژه تحقيقاتي تصويب شد( تعيين سطح گروه سازماني در بحث فناوري در شرح خدمات اضافه گردد و همچنين سوابق قبلي در پيشينه تحقيق آورده شود).

4-طرح« مديريت ريسك و بهبود مستمر امنيت اطلاعات در وزارت كشور: آسيب ها و راهكارها» در قالب پروژه تحقيقاتي  تصويب شد.

5-طرح " آشنايي و تحليل تجارب كشورهاي هدف در موضوع  مفاسد سياسي و نحوه مقابله با انها " تصويب شد.

9/4/94

2

1- طرح « ارزيابي پيامدهاي مهاجرت در مناطق سني نشين ايران » تصويب شد.

2- طرح « شناخت الگوي كلي و دگرگوني هاي احتمالي در رفتار راي دهي مناطق روستايي در انتخابات رياست جمهوري در سه دهه اخير » تصويب شد .

3- طرح «  بررسي رابطه ورزش و هويت قومي در ايران ؛ مطالعه موردي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز و تيم واليبال شهرداري اروميه با قيد " تاكيد بر  چالش ها و فرصت هاي پيش رو". تصويب شد.

4- طرح تهيه  سلسله گزارش هاي توصيفي تحليلي رفتار راي دهندگان  در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تجارب 30 سال گذشته، تصويب شد

5-طرح تهيه و تدوين يك الگوي جامع براي الگوي رفتار راي دهي در ايران تصويب شد

6-طرح « مطالعه تاثير حضور مهاجرين و پناهندگان افغاني بر فضاي كالبدي شهر زاهدان» تصويب شد.

18/5/94

3

1-عنوان «  سلسله گزارشهاي تحليل محتواي نشريات (الكترونيك ،‌كاغذي ،‌منتخب ) استانهاي كشور از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي » مورد تصويب قرار گرفت  و مقررشد دوره زماني 4 يا 5 ساله  به عنوان شاخص زمان در نظر گرفته شود و همچنين طراحي يك الگوي واحد بر عهده مركز باشد

2- طرح«سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان هاي كشور در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي » مورد تصويب قرار گرفت.

مقرر شد:اولا . اولويت  با آذربايجان شرقي و غربي و مناطق كردنشين باشد؛ ثانيا.ساير استانها به حسب نياز بررسي گردد.

3- طرح « سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان خوزستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي » مورد تصويب قرار گرفت.

4- طرح « سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان سيستان و بلوچستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي» مورد تصويب قرار گرفت.

5-طرح « تحليل محتواي برنامه هاي صدا و سيماي مراكز استان هاي آذربايجان شرقي ،غربي و كردستان از منظر تقويت مولفه هاي هويت ملي»  با دو عنوان مورد تصويب قرار گرفت  دو عنوان مورد تصويب قرار گرفت  1- تحليل محتواي برنامه هاي صدا و سيماي مراكز استاني  از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي  2- تحليل محتواي برنامه هاي صدا و سيما از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي

6-طرح «  تحليل و بررسي وضعيت بكارگيري منابع انساني و ارايه الگوي مطلوب نظام برنامه ريزي نيروي انساني » عنوان در قالب يك طرح پژوهشي با دو بخش مورد تصويب قرار گرفت  و مقرر شد بخش اول مربوط به ستاد وزارت كشور و بخش دوم مربوط به استان ها باشد .

1)آسيب شناسي وضعيت بكارگيري منابع انساني و ارايه الگوي مطلوب نظام برنامه ريزي نيروي انساني در وزارت كشور

2) آسيب شناسي وضعيت بكارگيري منابع انساني و ارايه الگوي مطلوب نظام برنامه ريزي نيروي انساني در استان ها

7- طرح « آنچه فرماندار بايد انجام دهد » عنوان با دو پيشنهاد با راي اكثريت اعضا مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد 1-  توليد كتابچه 2- تشكيل كارگروه براي عملياتي كردن اين موضوع

8- طرح «تامين امنيت تجمعات قانوني با تاكيد بر وظايف و اختيارات وزارت كشور و روابط آن با ديگر نهادها ؛ آسيب ها و راهكارها » مورد تصويب قرار گرفت

1/6/94

 

4

1 -طرح « تجزيه و تحليل عدم تمركز اقتصادي و مالي در نظام هاي متمركز و غير متمركز و امكان سنجي   بكارگيري اين الگوها در ايران » تصويب شد.

2- طرح با عنوان « تهيه و تدوين فرهنگ اعلام تقسيمات كشوري » تصويب شد .

3- طرح با عنوان « الگوي مديريت سياسي در شهرهاي جديد؛ با تاكيد بر راهبردهاي رفع  خلاء هاي قانوني- اجرايي موجود » تصويب شد . و مقرر شد به صورت جامع باشد و الگوي اداره اين شهرهاي جديد مشخص شود.

4- طرح « آسيب شناسي فرمانداري‌هاي ويژه و ارائه راهبرد» تصويب شد

5- طرح « جايگاه و صلاحيت و عملكرد حقوقي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (با تاكيد بر قانون برنامه ششم)  تصويب شد.

6-عنوان « جايگاه و نقش استانداران و فرمانداران در قانون برنامه ششم توسعه »  تصويب شد

7-طرح « سازوكارهاي نظارتي بر ماهيت و عملكرد سمن هاي بين المللي » تصويب شد.

10/6/94

5

1-       طرح « الگوي مطلوب مديريت سياسي فضاي درون كلان شهرها (مطالعه موردي شهر

              تهران) » تصويب شد.


2-طرح « الگوي مديريت بهينه تغيير و تحول در سطوح  و واحدهاي تقسيمات

 

 

كشوري » تصويب شد

3- طرح « مجموعه قوانين و اطلس تقسيمات كشور»   مورد تصويب قرار گرفت.

4-طرح با عنوان « بررسي خلاءهاي موجود در تامين و تضمين حقوق و آزادي هاي سياسي و مدني شهروندي در نظام حقوقي ج.ا.ا » تصويب شد.و حداكثر بازده زماني 6 ماه در نظرگرفته شد.

5- با عنوان  « رقابت هاي انتخاباتي در كشور : آسيب ها و راهكارها» تصويب شد

6- طرح « بررسي مصاديق تخلفات مالي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و راهكارهاي مقابله» در قالب گزارش راهبردي تصويب شد

7-طرح « راهبرد و راهكارهاي دولت الكترونيك بر شاخص هاي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي با تمركز بر ماموريت هاي وزارت كشور» تصويب شد

8-طرح « تحليل ادارك مديران ستادو صف وزارت كشور از عدالت جنسيتي و سنجش ميزان تحقق آن در حوزه سازماني و عملكردي ستاد و صف وزارت كشور» تصويب شد

9-طرح  با عنوان « ارزيابي تاثير ميزان حضور زنان در شوراهاي شهر و روستا بر ماهيت تصميمات شوراها» مورد تصويب قرار گرفت.

10-طرح با عنوان « تحليل عوامل موثر بر ميزان و نوع مشاركت اجتماعي زنان در هفت استان منتخب بر اساس تنوع بافت قومي» تصويب شد

11-طرح با عنوان « تحليل مشاركت سياسي بانوان در 31 مركز استان كشور (پيمايش دوم) » تصويب شد

 

19/7/94

 

اهم فعاليتها ي سال 94  تاكنون :

1. ارائه گزارش عملكرد پژوهشي سال 94 بند224 به وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 2.ثبت طرحهاي پژوهشي  سال 94 در سامانه سمات و اخذ كد رهگيري

3.استعلام اولويت هاي پژوهشي از معاونتها

3. بررسي و تصويب  اولويت‌هاي پژوهشي وزارتخانه

4. نظارت علمي و اجرايي  بر كليه طرحهاي تحقيقاتي

5. فراخوان عنوان هاي تصويب شده در سايت مركز مطالعات راهبردي و آموزش

6-برگزاري 5 جلسه شوراي پژوهش و تصويب 37 عنوان كه از ميان اين تعداد عناوين زير به مرحله عقد قرارداد رسيدند :

6-1- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان  سيستان و بلوچستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

6-2- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان  خوزستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

6-3- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان  آذربايجان شرقي در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

6-4-سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان كردستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

6-5-تامين امنيت تجمعات قانوني با تاكيد بر وظايف و اختيارات وزارت كشور و روابط آن با ديگر نهادها ؛ آسيب ها و راهكارها

6-6-تجزيه و تحليل الگوي عدم تمركز اقتصادي و مالي در نظام هاي مختلف و امكان سنجي بكارگيري اين الگوها در ايران

6-7-جايگاه و صلاحيت و عملكرد حقوقي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (با تاكيد بر قانون برنامه ششم

6-8-ميزان توجه به مولفه هاي هويت و انسجام ملي در كتاب هاي درسي (شش دوره ابتدايي) : ارزيابي و پيشنهادات

6-9-تحليل محتواي نشريات استان هاي آذربايجان شرقي و غربي از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي در ايران

6-10-بررسي خلاءهاي موجود در تامين و تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندي سياسي و مدني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

6-11- تحليل رابطه ورزش و هويت قومي در ايران؛ چالش ها و فرصت ها(مطالعه موردي تيم فوتبال تراكتور سازي تبريز و تيم واليبال شهرداري اروميه

6-12- نقش سرمايه اجتماعي در جامعه پذيري سياسي (مطالعه موردي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران»

6-13-    ارزيابي عملکرد سازمانهاي مردم‌نهاد فعال در زمينة زنان و خانواده و ارائة راهکارهاي تقويت و توانمندسازي آنان

6-14-    مطالعه تاثير حضور مهاجرين و پناهندگان افغاني بر فضاي كالبدي شهر زاهدان

6-1 

بر اساس مصوبات پنج جلسه تشكيل شده شوراي پژوهش در سال 94 قرارداد هاي 5گانه طرح هاي پژوهشي منعقد شد و در حال انجام مي باشند كه جزييات قرارداد هاي مذكور در جدول ذيل ذكر شده است:

« جدول قرارداد طرح هاي پژوهشي  در حال انجام »


رديف   

عنوان

مجري

 

1

جايگاه و صلاحيت و عملكرد حقوقي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (با تاكيد بر قانون برنامه ششم)

سيد محمد مهدي غمامي

 

 

 

 

گروه سياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه سياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بررسي تغييرات نگرش نسل سوم در مورد مقبوليت نظام سياسي ، پنداشت اثربخشي ،‌اعتماد سياسي و گروه هاي مرجع در دهه هشتاد(پايان نامه)

حسين ابراهيم آبادي

3

تبيين سناريوهاي آينده جريان هاي سياسي در ايران 1404

(پايان نامه)

مليحه رمضاني

4

بررسي نقش و كاركرد رسانه ها در ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي با تاكيد بر ارائه مدل مطلوب

نرجس خاتون براهويي

5

بررسي و شناخت بافت فرهنگي و اجتماعي و قومي شمال و جنوب رودخانه ارس (بخش مركزي)

محمد احسان هوشمند

6

بررسي و شناخت بافت فرهنگي و اجتماعي و قومي شمال و جنوب رودخانه ارس (بخش شرقي)

محمود جنيدي

 

7

بررسي و شناخت بافت فرهنگي و اجتماعي و قومي شمال و جنوب رودخانه ارس (بخش غربي)

فرج‌ا... احمدي

8

نقش سرمايه اجتماعي در جامعه پذيري سياسي (مطالعه موردي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران (پايان نامه )

فرزاد سوري

9

سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان  آذربايجان شرقي در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

محمد رحيميان

10

سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان  خوزستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

محمد رحيميان

11

سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان  سيستان و بلوچستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

محمد رحيميان

12

سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان كردستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي

محمد رحيميان

13

تحليل محتواي نشريات استان هاي آذربايجان شرقي و غربي از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي در ايران

نصرالله سلطاني

14

بررسي رابطه ورزش و هويت قومي در ايران؛ چالش ها و فرصت ها:مطالعه موردي تيم فوتبال تراكتور سازي تبريز و تيم واليبال شهرداري اروميه

محسن محمدزاده اوچه

15

بررسي وضعیت موجود کتابخانه وزارت کشور بر میزان استفاده و بهره گیری بدنه کارشناسی و مدیریتی و ارائه راهکارها برای رسیدن به وضعیت مطلوب"

رضا صفري شالي

گروه اجتماعي

 

16

ارزيابي عملكرد سازمانهاي مردم نهاد فعال د زمينه زنان و خانواده و ارائه راهكارهاي تقويت و توانمندسازي آنان

حبيب پور گتابي

17

حضور مهاجرين و پناهندگان افغاني بر فضاي كالبدي شهر زاهدان : تاثيرات و راهبردهاي مديريتي

آزيتا رجبيگروه امنيتي

18

برآورد امنيتي سال 1396

قدير نصري

19

پيامدهاي فضايي گسترش سكونتگاه هاي انساني و ناپايداري منابع آب كشاورزي در حوضه آبريز زاينده رود ( پايان نامه )

سعيد صالحيان بادي

گروه توسعه و عمران

20

طرح شاخص هاي توسعه پايدار و سنجش آن

--