مقدمه

 دردنياي امروز كه عوامل و پارامترهاي تاثيرگذار بر پديده‌هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي پيچيده‌تر مي‌شوند و در دنيايي كه رقابت چه در عرصه مادي و چه ايدئولوژيكي روز به روز سخت تر و پر هزينه ‌تر مي‌گردد شناخت صحيح چالش‌ها و موانع توسعه همه جانبه و تدوين سياستهاي مناسب براي فائق آمدن بر مسائل و مشكلات جز با پشتوانه پژوهش امكان‌پذير نيست حتي وارسي سياستهاي اجرا شده و اصلاح و بازنگري آنها نيز جز از طريق پژوهش امكان‌پذير نيست . بي‌دليل نيست كه يكي از شاخص‌هاي سنجش توسعه يافتگي كشورها در دنياي امروز كميت و كيفيت پژوهش و بودجه‌هاي پژوهشي است . آنچه حائز اهميت است كيفيت پژوهش و رابطه آن با سياستگزاري ، اجرا و ارزيابي  است و نه افزايش كميت طرحهاي تحقيقاتي .

در سازمانهايي كه داراي واحدها يا دفاتر پژوهشي متعدد است وظيفه ساماندهي امور پژوهشي به ساختار هماهنگ كننده يا پشتيبان آنها واگذار مي‌شود . چنين ساختاري در وزارت كشور در حال حاضر در قالب شوراي پژوهش و دبيرخانه آن تبلور يافته است كه رياست اين شورا به عهده جناب آقاي دكتر افتخاري رئيس محترم مركز مطالعات راهبردي و آموزش اين وزارتخانه است . گزارش حاضر به ارائه عملكرد شوراي پژوهش به عنوان بخشي از فعاليتهاي مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور مي‌‌پردازد . شوراي پژوهش يك مرجع تصميم ‌گيرنده در خصوص فعاليتهاي پژوهشي است و بنابراين گزارش عملكرد آن در قالب جلسات تشكيل شده و مصوبات آن قابل ارائه است . دبيرخانه اين شورا نيز وظيفه اجرا نمودن مصوبات شورا را به عهده دارد .

 

اهداف عمده تشكيل شوراي پژوهش

 هدايت طرح‌هاي پژوهشي در جهت تحقق اهداف و وظايف اصلي وزارت كشور با تأكيد بر تحقيقات كاربردي

بسط نگرش علمي و تلاش در جهت پيوند ميان نتايج تحقيقات و تصميم گيري‌ها‌‌ و مبتني كردن تصميم گيري‌ها بر راهبرد‌‌هاي علمي كه از پژوهش‌‌‌هاي كاربردي حاصل مي شود .

ارتقاء بهره‌وري طرح‌هاي تحقيقاتي

نهادينه كردن پژوهش در فعاليت‌هاي وزارت كشور ، واحد‌‌‌هاي تابعه و وابسته

جلوگيري از دوباره كاري در امور تحقيقاتي در حوزه‌هاي مختلف وزارت كشور و واحدهاي تابعه و وابسته

دبيرخانه شوراي پژوهش

شرح وظايف دبيرخانه شوراي پژوهش :

برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهش ،‌تهيه و تدوين برنامه زمانبندي شورا و تعيين دستور جلسات و پيگيري مصوبات آن.

انجام امور اداري و مالي مرتبط با مديريت پروژه ها و ارسال گزارش پيشرفت كار گروههاي مطالعاتي مركز به شوراي پژوهش.

مستند سازي و پيگيري اجراي مصوبات شوراي پژوهش و كميته علمي .

نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها در جهت تطبيق مفاد قرارداد با ضوابط اداري مالي .

آماده سازي پيش نويس آيين نامه ها و لوايح جهت طرح در شوراي پژوهش.

هماهنگي با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي جهت حمايت از پايان نامه دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري.

برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت كشور در هفته پژوهش با همكاري گروه هاي مطالعاتي مركز و معاونت اجرايي مركز.

اطلاع رساني در حوزه امور پژوهشي و تحقيقاتي.

تنظيم تقويم زماني انجام طرح هاي پژوهشي .

تنظيم نامه درخواست اولويت هاي پژوهشي از معاونت ها ، دانشگاه ها و ساير مراكز علمي.

تهيه صورت جلسات شورا و انعكاس آن به گروه هاي مرتبط.

اخذ اولويتهاي پژوهشي سالانه از گروههاي پژوهشي و ارسال آن به مسوول بانك اطلاعات بعد از تصويب شوراي پژوهش

دريافت كاربرگ هاي پژوهشي از دانشگاه ها ،‌موسسات پژوهشي و محققان و ارسال آن به گروه هاي مرتبط.

ارائه گزارش هاي فصلي از آخرين وضعيت امور پژوهشي در شوراي پژوهش.

كنترل اجرايي و اداري پروژه هاي مطالعاتي در حال انجام.

دريافت آئين نامه هاي پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و لحاظ نمودن آنها در اجراي طرحهاي پژوهشي.

ساير وظايف محوله در ارتباط با حوزه كاري فوق الاشاره به تشخيص رييس شورا.

 

 اهم اقدامات انجام شده

گزارش عملكرد شوراي پژوهش به تفكيك سالهاي 1394-1393 در قالب تعداد جلسات تشكيل شده ، تعداد مصوبات ، تعداد طرحهاي مورد بررسي و نيز فعاليتهاي دبيرخانه آن شورا، ارائه مي‌گردد

اهم فعاليت‌هاي انجام شده در سال 1393 :

بررسي طرحهاي پژوهشي و فرمهاي شماره يك  و تصويب آنها

بررسي پايان نامه هاي دانشجويي

بررسي گزارش هاي راهبردي

بررسي و بازنگري پيش نويس آيين نامه شوراي پژوهش

بررسي و بازنگري پيش نويس دستور العمل حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي

بررسي طرح نامه اجرايي نمودن اتاق فكر

 

در هفتمين جلسه شوراي پژوهش سه گزارش راهبردي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و شش طرح از

حوزه اتباع مورد بررسي و تصويب قرار گرفت 

در سال 93 شش طرح به مرحله اجرا درآمد و پنج مورد(سه پايان نامه دانشجويي و دو گزارش راهبردي)  به دليل نبودن اعتبارات به سال 94 موكول گرديد.

 

 

جدول طرحهاي خاتمه يافته

رديف

عنوان طرح

مجري

1

شاخصهاي حقوق شهروندي بر اساس معيارهاي اسلامي و راههاي تحقق آن

حسين ميرزايي

2

عوامل نفوذ و اثرگذاري فرهنگي غرب در امور وسائل اجتماعي ايران در راههاي پيشگيري و مقابله با آن (با تأكيد بر وظايف ذاتي معاونت امور اجتماعي وزارت كشور)

سهيلا صادقي

3

تعيين شاخص‌ها و ظرفيت‌هاي رواني نظم و بي نظمي و شيوه‌ي كاهش نرخ بي نظمي در كشور

فهيمه حسين زاده

4

تدوين متن پيش‌نويس سند راهبردي امنيت زنان و

كودكان در روابط اجتماعي

دكتر علي اصغر نيكنام

5

بررسي تحركات اخير عراق و تاثير آن بر امنيت داخلي ايران

محمد نبي ابراهيمي

6

تحليل اجتماعي و فرهنگي بر وقايع حياتي كشور

(ولادت ، فوت ، ازدواج و طلاق)

كرم حبيب پور گتابي

7

بررسي مقايسه اي تخلفات انتخاباتي و مجازاتهاي پيش

 

بيني شده در كشورهاي منتخب با ايران (10 كشور)

محمد حسين زارعي

8

بررسي حقوقي تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي

 

(بايد ها و نبايدها)

عرفان شمس

9

تحول در نامگذاري فرزندان در استان‌هاي آذربايجان

شرقي، آذربايجان غربي و كردستان (از سال

 

1392-1382) با بررسي عوامل، زمينه‌ها و پيامدهاي

 

احتمالي


علي اكبر سروش

10

مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي مختلف در زمينه

مقابله با نفرت قومي، حفاظت از تماميت ارضي و

جلوگيري از هنجارشكني ملي در ايران در جهان و

كشورهاي منتخب


حسين سيف الديني

11

پروژه برآورد امنيتي سال 1394

سعيد نورايي

12

نسبت سنجي وظايف سياسي و اداري وزارت كشور با

مولفه هاي حكمراني خوب

محمد حسين صادقي

13

 

تبيين دلايل شكل گيري گروه هاي تروريستي قومي و

راهبردهاي ريشه اي حل تعارضات (مطالعه موردي

سيستان و بلوچستان 1381 تا 1392)(پايان نامه)سيد محمد حسين اكرميان

14

پروژه برآورد امنيتي سال 1395

محمود يزدانفام

15

تجزيه و تحليل الگوي عدم تمركز اقتصادي و مالي در

نظام هاي مختلف و امكان سنجي بكارگيري اين الگوها

در ايران

خسرو قبادي

16

تامين امنيت تجمعات قانوني با تاكيد بر وظايف و

اختيارات وزارت كشور و روابط آن با ديگر نهادها،

آسيب ها و راهكارها

خسرو قبادي

17

ميزان توجه به مولفه هاي هويت و انسجام ملي در

كتاب هاي درسي (شش دوره ابتدايي ) : ارزيابي  و

پيشنهادات


فرج اله احمدي

18

 

نقش ابزارهاي دولت الكترونيك در 1- مديريت

ترافيك و حمل و نقل 2- مديريت بحران با تاكيد بر

ماموريت هاي وزارت كشور در توسعه پايدار و ارائه

راهبردها

 


مجيد موسي نژاد

19

 

تحليل راههاي ايجاد و مقابله با فساد توسط احزاب

سياسي در كشورهاي منتخب

 


مهدي نژاد خليلي

20

 

بررسي جنبه هاي مختلف دولت الكترونيكي و

دموكراسي الكترونيكي


محمد تقي تقوي فرد