شرايط حمايت

-عنوان و طرح نامه پايان نامه بايد به تصويب مرجع ذي صلاح (تحصيلات تكميلي دانشكده ) در دانشگاه رسيده باشد.

-پايان نامه بايد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي باشد.

-پايان نامه ها بايد به طور كامل در قالب طرحنامه پايان نامه هاي دانشجويي مركز مطالعات راهبردي و آموزش تنظيم و   به صورت پرينت و الكترونيكي به دبيرخانه شوراي پژوهش ارسال شود.

- نظرات اصلاحي و تكميلي مركز مطالعات راهبردي و آموزش لازم است به نحو مقتضي در طرح نامه لحاظ گردد.

-پايان نامه هايي مورد حمايت قرار مي گيرند كه در مرحله آغازين تدوين باشند.

 

مراحل تصويب :

- بررسي و تصويب عنوان و طرح نامه در كميته هاي علمي مربوط

- تاييد پيشنهادات حمايت از سوي رياست مركز

- ارسال مصوبه به دبيرخانه شوراي پژوهش جهت طي مراحل عقد قرارداد

اعتبار حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي :

سقف حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حداكثر 40/000/000 ريال و دكتري حداكثر 80/000/000 ريال بر اساس ضوابط تعيين شده از سوي وزارت كشور خواهد بود

 

 

   دانلود : عنوان_پايان_نامه_هاي_حمايت_شده.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : كاربرگ_دانشجويان.doc           حجم فایل 184 KB