گروه سياسي

مهمترين محورهاي پژوهشي گروه سياسي مركز كدامند؟

در گروه سياسي مركز كليه موضوعاتي كه به مسائل سياسي داخلي ارتباط دارند و بررسي علمي آنها مي تواند به كاهش چالش ها و نواقص و مديريت مناسب تر حوزه سياسي كمك كند، قابليت بررسي در قالب پروژه مطالعاتي را دارند.

 برخي از مهمترين اين محورها عبارتند از

احزاب و تشكل هاي سياسي- قو ميت ها و اقليت هاي مذهبي- كليه موضوعات مبتلا به در حوزه تقسيمات كشوري- موضوعات انتخاباتي- موضوعات مربوط به تشكل هاي صنفي- موضوعات كارگري- موضوعات دانشجويي - جرم سياسي - تجمعات - موضوعات مربوط به استانداران، فرمانداران و بخش داران- موضوعات مربوط به حقوق شهروندي و حاكميت قانون - خلاء ها و نواقص احتمالي در مهمترين اسناد قانوني كشور در حوزه سياسي- آينده پژوهي در حوزه سياست داخلي- چالش هاي سياسي فضاهاي رسانه اي جديد و سنتي تجربيات ساير كشورها در هر يك حوزه هاي فوق الذكر


آيا از پايان نامه هاي دانشجويي حمايت صورت مي گيرد؟

گروه سياسي مركز از آن دسته از پايان نامه هايي كه در حوزه سياست داخلي و با رويكرد شناخت و حل يكي از موضوعات اين حوزه انتخاب شده باشند، حمايت مالي بعمل خواهد آورد. پايان نامه هايي قابليت حمايت دارند كه دفاع نشده باشند.
آيا گروه آمادگي دارد از تحليل هاي كاربردي كوتاه حمايت مالي بعمل آورد؟

گروه سياسي آمادگي دارد از تحليل هاي كاربردي كوتاه(در حد يك مقاله)در خصوص موضوعات سياسي روز كشور به هدف شناسايي يك مشكل يا رويه نادرست و ارائه راهكارهاي مناسب حمايت مالي بعمل آورد.

گروه توسعه و عمران

 مهمترين محورهاي پژوهشي گروه توسعه و عمران  مركز كدامند؟

  كليه موضوعاتي كه در قالب راهبرد هاي توسعه اي كشور قرار مي گيرد

عارضه يابي ، مسئله شناسي و ارايه راهكار در حوزه توسعه پايدار

توسعه پايدار و آخرين روش هاي سنجش پايداري ؛ موانع و راهكارهاي توسعه پايدار توسعه شهري و روستايي برآورد شاخص هاي اقتصادي

موضوعات اقتصادي و عمراني كه در وزارت مي تواند نقش تسهيل گري و هماهنگي آنرا در استان ها داشته باشد

آيا از پايان نامه هاي دانشجويي حمايت صورت مي گيرد؟

در چارچوب راهبرد هاي توسعه كشور ،بله

فرآيند تصويب يك طرح

تكميل فرم شماره يك كه در سايت مركز آمده است

  ارسال آن به مركز

  بررسي فرم در پيش كميته علمي و كميته علمي

در صورت تصويب در كميته علمي در شوراي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد

در صورت تصويب در شواري پژوهش  در بخش اولويت هاي پژوهشي سايت قرار گرفته و در نهايت به مجري واگذار مي شود