اصول وارزش‌هاي بنيادين   

شرح ارزش های بنیادین مرکز در این حوزه در جدول زیر خلاصه شده است:

اصول و ارزش‌ها

مفاهیم کلیدی

حاکمیت بینش توحیدي بر تمامی عرصه‌هاي دانش و ارتقاي فرهنگ دینی در جامعه

بینش توحیدی

تربیت دانش آموختگان، پژوهشگران و استادانی متدین که در خدمت تحقق جامعه‌اي فضیلت‌مدار، عدالت‌محور، امیدوار به آینده، داراي انضباط اجتماعی، تلاشگر، سالم و امن باشند

فضیلت مداری و عدالت محوری

حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی

فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی

حفظ ارزش‌های اخلاقی

ارزش‌های اخلاقی

تقویت و ترویج همه جانبه تلاش علمی و فناوري با روحیه جهادي توأم با رعایت اخلاق علمی و حرفه اي

روحیه جهادی

رعایت عدالت در تخصیص منابع پژوهشی و فرصت هاي آموزشی، رعایت استانداردهاي اخلاقی و حرفه اي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري و رعایت موازین اخلاق، حقوق انسانی و اصول ایمنی ـ زیستی در آموزش، پژوهش و فناوري

عدالت محوری، استانداردهای اخلاقی و حقوق انسانی

تقویت روحیه اعتماد به نفس، شهامت و مخاطره جویی علمی

اعتماد به نفس و شهامت

توسعه عدالت محور و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهش‌ها با تأکید بر علوم ارزشی و معرفتی و علوم پایه

عدالت محوری

حمایت و تکریم نظریه پردازان، نوآوران، پژوهشگران و مدیران پژوهشی

تکریم

توجه به اصول و ارزش های اسلامی و پیروی از سنت های حسنه اسلامی ـ ایرانی در حوزه علم و تحقیق نظیر عنایت به سرمنشا الهی همه علوم و معارف، جایگاه رفیع تفکر و علم جویی، ضرورت توام بودن علم با ایمان و عمل صالح، پرداختن به علم نافع و کسب آن از هر منبع و مرجع ممکن، تکریم و قدرشناسی عالمان، تشویق متعلمان

اصول و ارزش های اسلامی، سنت های حسنه اسلامی-ایرانی و ایمان و عمل صالح، تکریم و تشویق

تسریع و ترویج فرهنگ و معنویت اسلامی و حاکمیت اخلاق حرفه ای پژوهش در مرکز و تعمیق انگیزه درونی جستجوگری، نوآوری، تلاش و تعاون در پژوهشگران و کارکنان و مدیران.

فرهنگ و معنویت اسلامی ـ اخلاق حرفه‌ای، توجه به انگیزه درونی

پرهیز از تداخل منافع مرکز با منافع اختصاصی مجریان، مدیران و ناظران در واگذاری و اجرای طرحها، پروژه ها و دیگر فعالیت ها

عدم دخالت منافع فردی

رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشگران و مرکز در چارچوب ضوابط معین و مساعدت و تسهیل ثبت و محافظت آن

حقوق مالکیت فکری

گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقا منزلت اجتماعی، ارتقای سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان

منزلت اجتماعی، حمایت های مادی و معنوی

 

جدول (1). اصول و ارزش‌های بنیادین مرکز


 

بر این اساس می توان محورهای اصلی مرتبط با پژوهش را به شکل زیر شناسایی و عرض نمود:

 

ردیف

بیانیه ارزش

1

حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و بینش توحیدی

2

توجه به ارزش ها و استانداردهای اخلاقی و حقوق انسانی

3

داشتن اعتماد به نفس و روحیه جهادی و پرتلاش

4

تکریم و قدردانی از پژوهشگران و نخبگان و حمایت های معنوی ازآنان

5

فضیلت مداری و عدالت محوری

6

توجه به حقوق مالکیت فکری

 

                                             جدول (2). ارزش های بنیادین راهنمای پژوهش‌ها