سخنان ترامپ نشان دهنده ضعفش بود
دکتر رحمانی فضلی: با حمايتى كه كشورهاى بزرگ دنيا از ايران و برجام داشتند نشان دادند كه تصميم آمريكا و ترامپ نابخردانه بوده و مورد تاييد و قبول هيچكس نيست .
فعالیت گروه مطالعاتی
1-اظهار نظر پيرامون پيش نويس آيين نامه اجرايي شواري برنامه ريزي و توسعه استان 2-آسيب شناسي گزارش عملكرد 4 ساله وزارت كشور 3-تهيه گزاش عملكرد وزارت كشور در دوره تدبير و اميد
فعالیت گروه توسعه و عمران
1-كمك به تدوين عملكرد وزارت كشور در حوزه هاي اقتصادي و فن آوري و منابع انساني 2-تدوين نشريات توازن و تفكر بسيجي
جلسه تدوین لایحه قانون انتخابات
روز سه شنبه مورخ 96/5/3 جلسه ديگري از سلسله جلسات تدوين لايحه جامع قانون انتخابات برگزار شد.
نشست معاونين و كاركنان وزارت كشور
گزارش معاون وزیر از 4 سال تلاش حوزه مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور
سهم(( ما)) از ماه مبارك ؟
((رمضان))ماهي نوراني است كه لحظه لحظه آن مي تواند ،زمينه ساز تعالي براي انسان گردد.زماني كه تمام عوامل مادي و معنوي به حداكثر تاثيرگذاري خود مي رسند ،تا انسان ((رشد))و((تعالي ))را انتخاب نمايد و در مسيري تازه گام گذارد

2 3 صفحه بعدی >>