به استناد سياست هاي ابلاغي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ص/1/1521 مورخ 87/2/24 معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ، سياست هاي كلان ابلاغي مقام عالي وزارت ، آيين نامه « شوراي پژوهش وزارت كشور » در مورخ 93/4/2 مورد بازنگري و تصويب قرار گرفت .

اهداف :

1- زمينه سازي جهت ارتقاء كيفي انجام وظايف وزارت كشور و بسط نگرش علمي و سيستمي اجراي آنها

2- سياست گذاري ، تصويب و نظارت مستمر بر طرحهاي پژوهشي ، جهت تحقق اهداف و وظايف اصلي وزارت كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقاتي ، كيفي و كاربردي

3- اتخاذ تدابير لازم جهت هدايت و حمايت از محققان و ترغيب ايشان براي كمك نمودن به حل مسئله كشور

4- برنامه ريزي جهت ارتقاي فرهنگ تحقيق ، پژوهش در فعاليت هاي وزارت كشور و واحدهاي تابعه