سخنان ترامپ نشان دهنده ضعفش بود
دکتر رحمانی فضلی: با حمايتى كه كشورهاى بزرگ دنيا از ايران و برجام داشتند نشان دادند كه تصميم آمريكا و ترامپ نابخردانه بوده و مورد تاييد و قبول هيچكس نيست .